ماریا وارگاس یوسا برنده نوبل ادبیات -هوشنگ اسدی در اجلاس جهانی نویسندگان